Váš systém pro výměnu bannerů

 
 
 
 
 

Závazná pravidla pro partnery

 

Provozovatel systému si vymiňuje právo tato Závazná pravidla průběžně doplňovat a zpřesňovat. Veškeré změny textu Pravidel budou činěny s ohledem na fair play chování partnerů v rámci systému.

1. Registrace partnera

Partnerem systému se může stát kterákoliv fyzická osoba, která má zájem využívat služeb systému.

Partnerem se osoba stává registrací. Při registraci je partner povinen uvést o sobě pravdivě všechny vkládané (povinné i nepovinné) údaje.

Partner nesmí mít více registrací, ani nesmí využívat registraci jiného partnera a vytvářet si tak neoprávněné výhody.

Registrací se partner zavazuje dodržovat tato pravidla a etický kodex zveřejněný rovněž na stránce systému (reklama.na-webu.cz).

V případě, že partner nemá v rámci systému déle než rok žádné aktivity (nemění se jeho počet kreditů na kontě, neexistují aktivní prostory na jeho stránkách ani aktivní kampaně), může být systémem vyřazen z databáze.

Pokud partner provádí v rámci systému činnost, která je v rozporu s fair-play přístupem, nebo porušil tato Pravidla nebo Etický kodex, může mu být zrušena registrace bez jakékoliv náhrady.

2. Propagace stránek

Partner smí pomocí bannerů propagovat pouze svoje vlastní webové stránky, popřípadě webové stránky, u kterých k tomu má prokazatelný souhlas jejich vlastníka.

Partner musí při propagaci svých stránek postupovat korektně. Propagací nesmí poškozovat jiné partnery systému ani další účastníky trhu mimo systém.

Předmět propagace a způsob propagace musí být v souladu s platnými zákony v EU.

Vzhled reklamních prvků - bannerů

Partner nesmí v systému používat takový vzhled bannerů, který by mohl uvádět návštěvníky stránek v omyl (např. vzhed systémového okna Windows s hlášením, křížkem v pravém horním rohu pro zavření okna apod.)

3. Nákup a prodej kreditů v aukci

Partner má možnost nakupovat a prodávat kredity v aukcích.

Při nákupu kreditů je partner povinen po označení aukce bez zbytečného odkladu odeslat peníze na účet prodávajícího.

Partner smí zrušit označení aukce k nákupu jen v případě vážných důvodů. Časté označování s následným odznačením může vést k zablokování možnosti nakupování aukcí.

Při prodeji kreditů je partner povinen bez zbytečného odkladu potvrdit v systému skutečnost, že mu již byly připsány peníze na účet.

Prodávající partner je povinen vystavit a doručit (e-mailem) kupujícímu doklad o zaplacení kreditů (pokud kupující výslovně nepotvrdí, že doklad nepožaduje).